TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ...
Lượt xem: 26402 | Print | Email

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG

ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN,THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

VÀ ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015

Về bảo hiểm y tế 

            Ngày 13/6/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 46/2014/QH13 công bố Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, Để các cấp,các ngành và nhân dân nắm được nội dung của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); trong chương trình này xin giới thiệu những nội dung chính của Luật BHYT thực hiện từ năm 2015:

            Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Điều này đã được Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo "chí phí y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế là những chi phí hiểm hoạ" và nócó thể khiến cho người dân có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí người dân có điều kiện kinh tế khá giả trở thành người nghèo sau một vài lần điều trị bệnh".

            Chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam có những ưu việt của loại hình bảo hiểm y tế xã hội,với mức đóng rất thấp (hiện nay 621.000 đồng/người/năm). Thậm chí, nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội đóng 100% mức phí, một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, người dân khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình còn được giảm trừ mức đóng; nhưng mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế lại được tính theo mức độ bệnh tật, quyền lợi mở rộng theo nhóm đối tượng, thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Thực tế đã có nhiều trường hợp, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả chi phí khám chữa bệnh lên đến hàng trăn triệu đồng cho một đợt điều trị.

            Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lụât bảo hiểm y tế đã mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cụ thể: mở rộng phạm vi chi trả bao gồm: khám chữa bệnh,phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phí vận chuyển đối với mộtsố nhóm đối tượng. Ngoài ra quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông, tự gây thương tích và điều trị lác, cận thị, tật khúc xạ mắt đối với trẻ em dưới 6 tuổi...Điều chỉnh giảm chi phí cùng chi trả của nhóm đối tượng người nghèo, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Điều chỉnh không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền đã cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

            Về trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật bảo hiểm y tế: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định:

            Bộ Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định,quản lý đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý (Học sinh, sinh viên và người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước ViệtNam). Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

            Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế;đảm bảo kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc trách nhiệm của uỷban nhân dân cấp xã quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế. Ngoài ra còn có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định của Luật bảo hiểm y tế, phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

            1. Về hình thức bảo hiểm y tế:

            - Luật bảo hiểm y tế năm 2008 xác định có đối tượng thuộc diện thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc, có nhóm đối tượng thuộc diện có trách nhiệm tham gia, và người dân là người tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế; Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 đã xác định " Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắtbuộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện". Đây là điểm sửa đổi mang tính căn bản so với Luật bảo hiểm y tế năm 2008, nhằm thực hiện mục tiêu tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, để tất cả người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có sự hỗ trợ kinh phí tham gia và chi phí khám chữa bệnh từ ngân sách nhà nước.

            2.Về xác định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

            - Luật bảo hiểm y tế năm 2008 chia đối tượng tham gia bảo hiểm y tế làm 25 nhóm, trong đó người dân thuộc đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế,không quy định điều kiện phải tham gia theo hộ gia đình, mà chỉ có quy định khi tất cả thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế  thì được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứhai trở đi; như vậy trong gia đình có nhiều người chưa có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chỉ một người tham gia vẫn được tham gia, quy định này tuy tạo thuận lợicho người dân tham gia, nhưng cũng chính điều này đã tạo ra sự lựa chọn ngược,cụ thể là những năm qua chỉ có người già, người ốm đau, người có nhu cầu khám chữa bệnh, người thực sự hiểu chính sách và có điều kiện kinh tế mới tham gia, mặt khác Luật không bắt buộc tham gia theo hộ gia đình nên chưa tạo được tính cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người, mọi người vì mình, có sự cộng đồng và chia sẻ rủi ro về tài chính khi không may ốm đau, bệnh trọng.

            -Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 chia đối tượng tham gia BHYT thành 5 nhóm,cụ thể:

            Nhóm1: Nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng.

            Nhóm2: Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng.

            Nhóm3: Nhóm ngân sách nhà nước đóng.

            Nhóm4: Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

            Nhóm5: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

            Trong đó người dân tham gia BHYT tự đóng 100% mức phí thuộc nhóm 5 là nhóm tham gia theo hộ gia đình, quy định phải thực hiện theo hộ gia đình với 100% thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc diện tham gia phải tham gia; điềunày đã khắc phục hạn chế của việc tổ chức BHYT đối với người dân tham gia theo quy định của Luật BHYT năm 2008, đồng thời Luật quy định việc tổ chức như trên là nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã thực hiện BHYT toàn dân thì nhất định phải thực hiện theo hộ gia đình. Có tổ chức BHYT theo hộgia đình mới thực hiện được mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, 10, 11.

            3.  Thủ tục khi khám, chữa bệnh BHYT của người có thẻ BHYT

           3.1. Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh,chữa bệnh phải xuất trình  thẻ BHYT cóảnh. Nếu thẻ BHYT chưa có ảnh, xuất trình thêm một loại giấy tờ có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh về nhân thân (chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe,...)

Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT: xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh vẫn được thanh toán BHYT khi cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ và thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh ký vào hồ sơ bệnh án.

3.2.Trường hợp cấp cứu: người bệnh phải xuất trình các giấy tờ đã nêu tại điểm 1 trước khi ra viện.

3.3.Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh: xuất trình các giấy tờ đã nêu tại điểm 1 và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

3.4.Trường hợp đến khám lại theo giấy hẹn: xuất trình các giấy tờ đã nêu tại điểm 1và giấy hẹn khám lại. Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần.

3.5.Trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT: xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân.

3.6.Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh (không phải trong tình trạng cấp cứu) trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, đi học tập trung hoặc đến tạm trú tại địa phương khác được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT, khi đến khám, chữa bệnh cần xuất trình các giấy tờ như điểm 1 đã nêu và một trong các loại giấy tờ sau: giấy công tác, quyết định cử đi học,giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú.

4. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

          4.1. Đã được ngân sách nhà nước chi trả.

            4.2.Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

            4.3.Khám sức khỏe.

            4.4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

            4.5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

            4.6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

            4.7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.

            4.8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

            4.9.Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

            4.10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

            4.11.Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

            4.12.Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

            5.  Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh BHYT khi đi khám, chữa bệnh có trình thẻ BHYT nhưng không đủ thủ tục, không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu hoặc chuyển không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) được hưởng BHYT như sau:

 

5.1. Năm 2015 (từ 01/01/2015- 31/12/2015)

                        - Tại bệnh viện tuyến TW:

                                    +Nội trú: được hưởng 40 % chi phí. 

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến tỉnh:

                                    +Nội trú: được hưởng 60% chi phí

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến huyện: 

                                    +Nội trú: được hưởng 70% chi phí

                                    +Ngoại trú: được hưởng 70% chi phí

5.2. Từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2020

                        - Tại bệnh viện tuyến TW:

                                    +Nội trú: được hưởng 40 % chi phí. 

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến tỉnh:

                                    +Nội trú: được hưởng 60% chi phí

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến huyện: 

                                    +Nội trú: được hưởng 100% chi phí

                                    +Ngoại trú: được hưởng 100% chi phí

5.3. Từ ngày 01/01/2021 trở đi

                        - Tại bệnh viện tuyến TW:

                                    +Nội trú: được hưởng 40 % chi phí. 

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến tỉnh:

                                    +Nội trú: được hưởng 100% chi phí

                                    +Ngoại trú: không thanh toán chi phí

                        - Tại bệnh viện tuyến huyện: 

                                    +Nội trú: được hưởng 100% chi phí

                                    +Ngoại trú: được hưởng 100% chi phí

            5.4. Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh của người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trong trường hợp khi đi khám,chữa bệnh đúng quy định (đủ thủ tục, đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, được chuyển đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật) được hưởng BHYT như sau: 

- Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT.

            - Được thanh toán 80% chi phí (nhưngkhông vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành) cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn.

            - Không được thanh toán chi phí vận chuyển.

            - Được hưởng 100% chi phí khám bệnh,chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh,chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

            6. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được quy định cụ thể như sau:

            6.1. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam gồm: Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ hộ khẩu tạm trú, trừ những người đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương.

            6.2. Quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình:

             Trong năm 2015: Trong hộ gia đình đó có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình.

            Từ ngày 01/01/2016 trở đi: Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc đối tượng tham gia phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

            6.3. Mức đóng, phương thức đóngBHYT, hồ sơ và trách nhiệm lập hồ sơ khi tham gia BHYT theo hộ gia đình:

            a) Mức đóng BHYT:

             Bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng nhân với số tháng đóng BHYT. Khi tham gia theo hộ gia đình thì từ người thứ hai trở lên tham gia, mức đóng của các thành viên được giảm trừ như sau:

              - Người thứ nhất đóng bằng mức quy định: bằng 4,5% mức lương cơ sở;

            - Từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

            b) Phương thức đóng BHYT: 

            Đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

            c) Hồ sơ và trách nhiệm lập hồ sơ:

            - T nay đến trước 30/9/2015: Khi tham gia BHYT, chủ hộ gia đình hoặc người đại điện hộ gia đình chịu trách nhiệm khai chính xác tờ "Thống kê hộ gia đình tham gia BHYT" mẫu số D01-HGĐ, "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT" mẫu TK1-TS nộp cho đại lý thu BHYT cấp xã hoặc Đại lý thu BHYT của Bưu điện trên địa bàn.

            -Từ ngày 01/10/2015 trở đi: Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp xã đó lập xong danh sách người tham gia BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH cấp huyện:

            Khi tham gia BHYT, chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình chỉ khai "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT" mẫu TK1-TS nộp cho đại lý thu cấp xã, hoặc đại lý thu của Bưu điện trên địa bàn.

            6.4. Hạn sử dụng của thẻ BHYT khi tham gia BHYT theo hộ gia đình:

            Người bắt đầu tham gia BHYT từ ngày 01/01/2015 trở đi, hoặc tham gia không liên tục thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

            7. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có quy định mới như sau

Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

7.1. Mức phí: Là 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tham gia;

Lý do điều chỉnh mức đóng phí đối với học sinh sinh viên là:

Theo Luật BHYT năm 2008 quy định mức đóng hằng tháng của các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng và người dân tham gia BHYT tự đóng 100% mức phí, trong đó có nhóm học sinh, sinh viên tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu. Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định mức đóng phí của các nhóm đối tượng nêu trên là 4,5% mức lương tối thiểu, riêng  nhóm học sinh, sinh viên là bằng 3% mức lương tối thiểu, đến Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên lên 4,5 % mức lương tối thiểu cho bằng với các nhóm đối tượng khác và cùng là dựa trên cơ sở quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008. Mặt khác mức phí điều chỉnh này cũng trên cơ sở quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được điều chỉnh mở rộng như nêu trên.

7.2. Tổ chức thu phí, cấp thẻ BHYT:

- Thực hiện thu phí và cấp thẻ BHYT theo năm tài chính cụ thể: năm học 2015-2016 sẽ thực hiện thu phí làm hai kỳ.

+ Kỳ một thu phí 3 tháng (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015) tổ chức thu phí xong trong tháng 9/2015;

+ Kỳ hai thu phí 12 tháng (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) tổ chức thu phí xong trong tháng 12/2015;

- Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo thống nhất tham gia theo hộ gia đình cận nghèo, không tổ chức thu phí theo trường học (học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2015, sau khi hết hạn thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015 liên hệ với đại lý thu các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) hoặc đại lý thu Bưu điện trên địa bàn xã để tham gia tiếp;

- Đối với học sinh vào lớp một: trường hợp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn trước ngày 30/9/2015 thì thu phí và phát hành thẻ BHYT theo hai kỳ nêu trên; Trường hợp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sau ngày 01/10/2015 thì thu phí từ tháng thẻ BHYT trẻ em hết hạn đến 31/12/2016;

- Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thu phí kỳ hai từ 01/01/2016 (từ ngày thẻ BHYT cấp lần trước hết hạn) đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

- Đối với số học sinh, sinh viên có thẻ của nhóm đối tượng được ngân sách đóng 100% mức phí (con thân nhân lực lượng vũ trang), khi hết hạn thẻ BHYT và không được cấp tiếp thẻ BHYT của nhóm đó thì tổ chức thu phí bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên từ tháng tiếp theo của tháng thẻ cũ hết hạn cho hết năm tài chính năm đó để đảm bảo quyền lợi tái tục.

8. Bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đối tượng này mức đóng là 4,5% mức lương cơ sở nhân vớisố tháng tham gia; trong đó được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là 30%. Tổ chức thu phí theo năm tài chính, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế. Người tham gia có thể tham gia 3 tháng, 6 tháng, hoặc 12 tháng, người thuộc đốitượng này khi tham gia là thành viên thứ 2 trở đi không được giảm trừ mức đóng.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          Người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế liên hệ với đại lý thu bảo hiểm y tế các xã, phường, thị trấn, hoặc đại lý thu bảo hiểm y tế của hệ thống Bưu điện tại bưu điện huyện, bưu cục, các điểm bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn, lập thủ tục đăng ký, nộp tiền và nhận thẻ bảo hiểm tế.

            Hoặc có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh để được tư vấn, hướng dẫn.

Lương Hoàng Hải