Tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam năm 2015
Lượt xem: 17169 | Print | Email
Tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam năm 20159/11/2015 3:08:20 PMNgày 10/9/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của BHXH Việt Nam năm 2015.
BHXH-WB 200815.JPG
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới
(Ảnh minh họa)


Hoạt động TTĐN của Ngành thông tin sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta về BHXH, BHYT thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam nói chung; các hình ảnh, thành tựu đạt được của BHXH Việt Nam nói riêng ra nước ngoài và thông tin tình hình hoạt động BHXH, BHYT của các nước trên thế giới vào Việt Nam; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương về công tác TTĐN; góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của BHXH Việt Nam. Đồng thời, từng bước hoàn thiện công tác TTĐN, tạo cơ sở để BHXH các địa phương chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động TTĐN.

Kế hoạch đặt ra các yêu cầu sau: các hoạt động TTĐN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước về TTĐN; chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin và bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN; nội dung TTĐN phải bám sát chiến lược phát triển của Ngành giai đoạn 2013-2020 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan BHXH từ TW đến các địa phương, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác TTĐN; chủ động triển khai công tác TTĐN một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhiệm vụ trong năm.

Để hoạt động TTĐN có hiệu quả, Kế hoạch cũng đã đưa ra các nội dung, biện pháp thực hiện. Cụ thể:

Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác TTĐN: các đơn vị rà soát, củng cố, bồi dưỡng cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác TTĐN theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch TTĐN của Chính phủ giai đoạn 2015-2017; xây dựng giao diện bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh BHXH Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam với cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, việc tổ chức các sự kiện hoặc tham gia các sự kiện quốc tế về an sinh xã hội; các hoạt động đoàn ra, đoàn vào và hoạt động hợp tác quốc tế; tăng cường TTĐN của BHXH Việt Nam trên Website của Ngành, Website Báo BHXH, Website Tạp chí BHXH; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền TTĐN (giao Ban Hợp tác Quốc tế thực hiện)./.

AKNguồn: baohiemxahoi.gov.vn