Công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ Dự án h...
Lượt xem: 7206 | Print | Email
1. Khung lập Kế hoạch dân tộc thiểu số : Khung_lap_KH_DTTS.pdf
2. Đánh giá xã hội phục vụ Dự án hiện đại hóa BHXH Việt Nam: Danh_gia_tac_dong_XH.pdf