Hỗ trợ học nghề
Lượt xem: 16327 | Print | Email

THEO LUẬT BHXH 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Điều 83. Hỗ trợ học nghề

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá sáu tháng. Mức hỗ trợ bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.