Hỗ trợ tìm việc làm
Lượt xem: 17396 | Print | Email
THEO LUẬT BHXH 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
Điều 84. Hỗ trợ tìm việc làm
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.