“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”

Là nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 vừa được Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam ban hành.

 

Tạo sự chuyển biến tích cực

Là đơn vị trực tiếp phục vụ trên 83 triệu dân tham gia BHXH, BHYT, việc trau dồi, rèn luyện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với nhận thức đó, Kế hoạch yêu cầu, triển khai việc học tập chuyên đề 2019 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoán XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết đại hội VI của Đảng bộ cơ quan, Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề 2019 phải gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo được sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị.

Xây dựng văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đề ra các nội dung, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó, yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung của chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Thực hiện nêu gương, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. Trong đó, yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học, quần chúng, dân chủ, nêu gương, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe, sẵn dàng đối thoại với nhân dân; tham mưu xây dựng chính sách hợp lòng dân; tích cực cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch, phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”; không “tự chuyển hóa”. Trong đó, yêu cầu mỗi đảng viên xây dựng cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTWW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo kết quả thực hiện cam kết, đăng ký nêu gương tại chi bộ trong kỳ sinh hoạt chyên đề quý IV/2019; đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung cam kết phải thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề và gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạnh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019). Bên cạnh đó, cấp ủy các cơ quan báo chí truyền thông trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 236-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề hằng năm.

Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên đề

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 theo Quý.

Trong đó, Quý I: Tập trung triển khai phổ biến, quán triệt nội dung học tập chuyên đề năm 2019 gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH.

Quý II: Nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; gắn với chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động: “Công chức, viên chức Ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam”.

Quý III: Nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy dân chủ”; gắn với tổ chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế là việc của BHXH Việt Nam.

Quý IV: Nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Chăm lo đời sống Nhân dân”; gắn với việc liên hệ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc thù công tác của cơ quan, đơn vị, Ngành, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguồn Website: baohiemxahoi.gov.vn
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- BHXH tỉnh Hải Dương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Bích(18/07/2019)
- BHXH tỉnh Hải Dương: Tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với người lao động(09/07/2019)
- BHXH tỉnh: Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu (09/07/2019)
- Đảng bộ BHXH tỉnh Hải Dương: sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(05/07/2019)
- Tổ chức Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”(03/07/2019)
Các tin cũ hơn
- BHXH tỉnh Hải Dương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp xuân mới (23/01/2019)
- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019(10/12/2018)
- Triển khai Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam(04/12/2018)
- Đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch(03/12/2018)
- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp(03/12/2018)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế  
 Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.  
 Thông báo về việc bổ sung chức năng kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.
 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG