BHXH tỉnh Hải Dương: Tập huấn khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua Đại lý thu
Thực hiện Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 21/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) và Công văn số 3046/BHXH-BT ngày 21/08/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và Đại lý thu, ngày 21/9/2019, BHXH tỉnh Hải Dương phối hợp với Bưu điện tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu điện. Dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Vũ Đức Khiên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh và ông Nguyễn Văn Tưởng – Giám đốc Bưu điện tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe toàn bộ những nội dung của Công văn 3045/BHXH-BT và Công văn 3046/BHXH-BT. Với mục đích nhằm công khai, minh bạch quá trình tổ chức, thực hiện và giảm bớt công việc ở một số vị trí của ngành như việc lập danh sách, cấp mã số, tiếp xúc với doanh nghiệp… hai Công văn trên được xem là bước đổi mới của ngành BHXH trong thời gian tới.

Về Quy trình khai thác phát triển đối tượng, tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN, cơ quan BHXH tỉnh đã trình bày rõ nhiệm vụ của hai bên. Cụ thể, BHXH tỉnh sẽ căn cứ vào dữ liệu của Tổng cục Thuế hàng năm trên phần mềm TST; rà soát với d liệu đang quản lý thu xác định đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động. Thực hiện in, ký, đóng dấu (Mẫu D04e-TS) kèm theo danh sách đơn vị chưa đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động chuyển Bưu điện tỉnh; Nhận danh sách những đơn vị còn hoạt động có lao động, sau 15 ngày nếu đơn vị không tham gia in thông báo (Mẫu D04e-TS) chuyển Bưu điện tỉnh gửi lần 2; danh sách những đơn vị không còn hoạt động hoặc không có trên địa bàn từ Bưu điện tỉnh, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 nếu đơn vị không đăng ký tham gia, phối hợp với Bưu điện tỉnh thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị để rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia và đóng đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động; lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người lao động trong thời gian 05 ngày. Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận thông báo (Mẫu D04e-TS), danh sách đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ BHXH tỉnh, cập nhật địa chỉ, gửi đơn vị. Rà soát, xác minh tình hình hoạt động của đơn vị theo danh sách, lập danh sách những đơn vị còn hoạt động có số lao động; danh sách những đơn vị không còn hoạt động và đơn vị không có trên địa bàn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn chuyển BHXH tỉnh. Sau 15 ngày nhận thông báo đối với đơn vị đã gửi lần 1 nhưng chưa tham gia từ BHXH tỉnh gửi lần 2. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 đơn vị cố tình không tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN phối hợp với BHXH tỉnh thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị; Thực hiện rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia cho người lao động đồng thời lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người lao động trong thời gian 05 ngày,....

 

Ông Trần Quang Tùng - PTP Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh trình bày nội dung tập huấn

Báo cáo viên của BHXH tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi về việc Chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu điện bằng việc đưa ra rõ quy trình và nhiệm vụ cụ thể của đầu mối Bưu điện cấp xã, cấp huyện, Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, tiền đóng, tra cứu, chi trả hoa hồng của các đại lý khác trong việc thu BHXH tự nguyện, BHYT.

Cụ thể, đối với Điểm thu Bưu điện cấp xã có nhiệm vụ tiếp nhận danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D03-TS), danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu số D05-TS) từ các Đại lý thu khác, thực hiện tra cứu danh sách người tham gia với cơ sở dữ liệu trên phần mềm hộ gia đình hoặc trên TST (nếu có) của cơ quan BHXH để xác định đối tượng tái tục, đối tượng tham gia lần đầu để làm cơ sở tính thù lao trả cho các Đại lý thu BHXH, BHYT,... Sau đó chuyển danh sách, tiền thu từ các Đại lý về Bưu điện cấp huyện trước 12 giờ ngày liền kề; Tiếp nhận hồ sơ cấp mất, hỏng, sửa đổi thông tin cá nhân từ các Đại lý thu BHXH, BHYT chuyển cho Bưu điện huyện; Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đối chiếu biên lai thu tiền, nhận thù lao, danh sách đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ Bưu điện huyện thực hiện chi trả cho các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn; Nhận thẻ BHYT, Sổ BHXH từ Bưu điện huyện chuyển trả các Đại lý thu,... Bưu điện cấp huyện có nhiệm vụ tiếp nhận tiền đóng BHXH, BHYT, danh sách người chỉ tham gia BHYT, danh sách người tham gia BHXH tự nguyện từ các điểm thu Bưu điện cấp xã: Xác định mã số BHXH để ghi vào các mẫu trên phần mềm TST, lập danh sách (tách riêng từng loại Đại lý thu BHXH, BHYT, theo cấp xã trên địa bàn); kiểm tra xác định số người tăng mới, tái tục và giảm trừ thành viên HGĐ; đối chiếu khớp đúng giữa danh sách tham gia với số tiền đã thu từ điểm thu Bưu điện cấp xã; Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, dữ liệu điện tử kèm Mẫu số D03-TS, Mẫu số D05-TS cho BHXH cấp huyện (thời gian thực hiện trong ngày); Tiếp nhận hồ sơ cấp mất, hỏng, sửa đổi thông tin cá nhân từ các điểm Bưu điện cấp xã; Tiếp nhận Sổ BHXH, Thẻ BHYT từ BHXH cấp huyện chuyển về cho các điểm thu Bưu điện cấp xã,...

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe

Hội nghị cũng dành thời gian tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự về những nội dung liên quan. Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Văn Tưởng - Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ lớn mà Bưu điện tỉnh Hải Dương phải hoàn thành, cần nhanh chóng triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trước mắt ngành Bưu điện sẽ tập trung mọi nguồn lực đào tạo đội ngũ nhân viên thực hiện đúng quy trình và các bước phân công nhiệm vụ mà cơ quan BHXH đưa ra.

Hiện nay BHXH tỉnh Hải Dương đang ký hợp đồng Đại lý thu với với 7 đơn vị, tổ chức chính trị xã hội; đơn vị sự nghiệp; tổ chức kinh tế.... Tính đến tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 541 Đại lý thu BHXH, BHYT; với tổng số điểm thu là: 1.015 điểm với đội ngũ nhân viên làm Đại lý thu là: 1.442 nhân viên. Chính vì vậy công tác quản lý Đại lý thu BHXH, BHYT thông qua một đầu mối tập trung là rất quan trọng. Thời gian tới, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với Bưu điện tỉnh có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sớm thiết lập phần mềm theo dõi quá trình phát triển đối tượng.

Hồng Nhung

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Hướng dẫn một số quy định trong KCB BHYT(11/10/2019)
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp(11/10/2019)
- 09 TTHC ngành BHXH giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã(11/10/2019)
- BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam(11/10/2019)
- Giao hữu bóng đá giữa Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ và BHXH tỉnh (11/10/2019)
Các tin cũ hơn
- Tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ trong ASSA(19/09/2019)
- Đại hội Đoàn thanh niên BHXH tỉnh Hải Dương lần thứ X, Nhiệm kỳ 2019 - 2022(19/09/2019)
- Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36(18/09/2019)
- BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính(18/09/2019)
- Đổi mới về công nghệ thông tin: Kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả(18/09/2019)
+ + THÔNG BÁO MỚI
 Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
 Ngày 24/6/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 Nội dung Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
 Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
+ + THÔNG TIN TRA CỨU
1. Ngạch bậc lương
2. Cơ sở khám chữa bệnh
3. Giải quyết chế độ
4. Hệ số khu vực
5. Kết quả đóng BHXH
6. Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị
7. Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
+ + NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin khác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hải Dương: Triển khai công tác giám định và giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT
- Bảo hiểm tự nguyện - An sinh bền vững
- Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Vì sao bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tạo được sức hút?
- Tọa đàm thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Hải Dương
++ ẢNH HOẠT ĐỘNG